us nl

Ecologische & Sociale verantwoordelijkheid - Duurzaamheid

1457922-bos-met-water.jpgDuurzaamheid is een verzamelterm die alle ecologische en sociaaleconomische vraagstukken insluiten, waarmee een onderneming in de hedendaagse maatschappij geconfronteerd kan worden. In het Brundtland Rapport van 1987 – getiteld “de visie van de wereldcommissie ten aanzien van het milieu en duurzame ontwikkeling” - wordt duurzame ontwikkeling gekarakteriseerd als onmisbaar en waardevol kapitaal voor de verscheidene generaties van onze maatschappij, waarbij de verbondenheid tussen deze generaties een cruciale rol speelt in de oplossing van de meest complexe ecologische en sociaaleconomische problematiek. Dit rapport heeft een proces in gang gezet waarbij bedrijven zich in een snel tempo realiseren dat het van vitaal belang is te erkennen dat professionele openheid van zaken op het terrein van duurzaam ondernemen niet alleen een sociaal-maatschappelijke noodzaak vormt, maar vooral ook de belangrijkste voorwaarde om een concurrerend winstvoordeel te behalen.

Het Brundtland Rapport kan worden gekenschetst als het beginpunt van een breed erkende maatschappelijke opvatting dat economische vooruitgang wordt bereikt door een breed gedeeld zakelijk besef dat ecologische bescherming en sociaal rentmeesterschap wederkerige waarden zijn, die niet over het hoofd mogen worden gezien bij het vaststellen van de kritieke succes factoren van een onderneming. Immers, het Brundtland Rapport toont aan dat gepaste aandacht voor mensen, de planeet en winstmaximalisatie in een zakelijke setting, elkaar niet uitsluiten maar juist aanvullen. Om deze reden, wensen ondernemingen rekenschap te geven van de door hen erkende en doorgevoerde ecologische en sociale verantwoordelijkheden in hun dagelijkse bedrijfsvoering en praktijk.

“Nature that framed us of four elements, warring within our breasts for regiment, doth teach us all to have aspiring minds”

Niccolò Machiavelli (03/05/1469 – 21/06/1527), Italian political philosopher and historian

Ten einde ondernemingen te voorzien in hun oogmerk om fundamentele aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen te integreren in hun werkomgeving en bijbehorende bedrijfsprocessen, voorziet Van Clamsfield International Ltd. onze clientèle van advisering in de volgende deelgebieden:

  1. Geïntegreerde Financiële Verslaggeving
  2. Grensoverschrijdende Directe Investeringen
  3. Bedrijfsethiek
  4. Strategieën van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  5. De aanvraag van Groene EU Subsidies
All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media