us nl

Grensoverschrijdende directe investeringen

70057171-kamelen-in-avondzon.jpgBedrijven initiëren grensoverschrijdende directe investeringen (GDI) door het opzetten van een bedrijfsoperatie in het buitenland. Dit kan worden bewerkstelligd door het opzetten van een nieuw filiaal of dochtermaatschappij in volledige eigendom, door het verwerven van een lokale firma of door het creëren van de mogelijkheid tot een ‘joint venture’ structuur in de gasteconomie. Grensoverschrijdende directe investeringen past binnen het concept van duurzame ontwikkeling, omdat GDI het potentieel heeft om de beginnende mogelijkheden op de sociale, economische en zakelijke draagvlakken van de zogenoemde opkomende groeilanden te cultiveren door middel van investeringen in kapitaal, kennis en werkgelegenheid. Het voordeel van grensoverschrijdende directe investeringen is dan ook tweeledig: GDI creëert niet alleen de mogelijkheid tot het veroveren van belangrijke buitenlandse markten die o.a. aanbod kringlopen, distributie netwerken en eindklanten omvatten, maar ook schept GDI de zeer belangrijke en concurrerende gelegenheid om winsten, schaalvoordelen en synergievoordelen te behalen in essentiële bedrijfsprocessen zoals productie, logistiek en marketing.

“The sun, with all those planets revolving around it and dependent on it, can still ripen a bunch of grapes as if it had nothing else in the universe to do”

Galileo Galilei (15/02/1564 – 08/01/1642), Italian physicist, mathematician, astronomer and philosopher

Met de bedoeling om vast te stellen of het rendabel voor een organisatie is, de kans tot GDI te benutten in tegenstelling tot het bedienen van de buitenlandse markt door bijv. het exporteren van goederen of diensten, biedt Van Clamsfield International Ltd.:

  1. Een beoordeling vanuit fiscaal-economisch perspectief ten einde het concurrentievoordeel te ontwaren, dat een vertaalslag naar de gasteconomie kan maken;
  2. De fiscaaljuridische implicaties van de bijzondere kenmerken van de buitenlandse markt, welke de organisatie in staat stelt haar concurrentievoordeel in de buitenlandse regio te exploiteren;
  3. Een verklaring over het vermogen van de organisatie om haar commerciële concurrentiekracht te vergroten door gebruik te maken van de karakteristieke kenmerken van de gasteconomie om de waardekringloop optimaal te benutten;
  4. Aandacht voor de operationele methoden die de buitenlandse investeerder adopteert met het doel om zorg te dragen voor functionele standaardisatie met doeltreffende ecologische, sociale en wettelijke regelgeving, ongeschreven gebruiken en culturele principes.

Grensoverschrijdende directe investeringen initieert een belangrijke samenwerking tussen private en publieke organisaties, aangezien private bedrijven een voortschrijdend inzicht laten zien doordat zij de rol op zich nemen van zogenoemde ‘zakelijke beschermheren’ door middel van het uitoefenen van de rechten en verplichtingen van politieke actoren. Het feit dat bedrijven deze maatschappelijke verantwoordelijkheid op zich nemen betekent niet alleen dat er mogelijkheden in de gasteconomie worden gecreëerd voor de toegang tot betaalbare goederen, het gebruik van milieuvriendelijke maatregelen, een verbeterde infrastructuur en gezondheidszorg, maar het voorziet de grensoverschrijdende investeerder ook van een adequaat rendement, een steile leercurve betreffende de ontwikkeling van relatief goedkope alternatieve bedrijfsmodellen en een beter begrip van het proces dat belanghebbenden in staat stelt zich betrokken te voelen bij de bedrijfsactiviteiten.

Van Clamsfield International Ltd. stelt zich ten doel om aan te tonen dat het bestaansrecht van een organisatie gelegen is buiten de eigenlijke organisatie zelf. Het welbevinden van een organisatie - daaronder begrepen haar welvaart - wordt bepaald door de invloed die haar activiteiten hebben op haar relatie met de buitenwereld. Samen creëren de bedrijfsactiviteiten en het relatiemanagement van een organisatie, de toekomstige waarde die zij zal vertegenwoordigen voor al haar belanghebbenden. Deze toekomstige waarde kan alleen worden bereikt, als de organisatie duidelijk en instinctief leert te communiceren met haar klanten en belanghebbenden. Kwaliteit wordt ervaren door de betekenis en waarde die de klant aan een product of dienst geeft. Ten einde een bestendige en succesvolle toekomstige bijdrage te leveren - die in het belang van de organisatie is en tevens overeenkomstig is met een maatschappelijk en ecologisch verantwoordelijkheidsbesef - is het een noodzaak voor een organisatie om te streven naar een coproducerende sfeer waarin zij samen met haar klantenbestand, leven geeft aan een onverwachte toegevoegde waarde waarvan de onafhankelijke klant niet eens besefte dat hij deze nodig had. Dit illustreert de kracht van GDI om veranderingen teweeg te brengen; om een organisatie de kans te bieden zich in te zetten voor substantief duurzame ontwikkeling en tegelijkertijd winst te maken. Samenvattend, duurzaamheid is het startpunt, waarop de unieke koopbeleving voor de clientèle van een organisatie is gestoeld. Het gevolg daarvan is dat de individuele cliënt de ongeëvenaarde toekomstige waarde van de organisatie beleeft; de intrinsieke waarde van een product en/of dienst is voortgebracht met de klant in gedachten en dit schept bij de klant het bewustzijn dat hij essentieel deel uitmaakt van het coproducerende proces. Van Clamsfield International Ltd. stelt zichzelf ten doel de (juridische) contextuele omgeving van GDI vorm te geven op een wijze die zorg draagt voor een doelmatige koppeling tussen het (klant-) relatiemanagement en de overige belanghebbenden van de organisatie.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media