us nl

Management Accounting

81080380-kamelen-in-dubai.jpgManagement Accounting beoogt het bedrijfsmanagement relevante informatie te bieden, die niet alleen tijdig wordt verstrekt maar ook gericht is op de snel veranderende omstandigheden van de interne en externe bedrijfsomgevingsfactoren waarmee de organisatie wordt geconfronteerd. De evaluatie van deze informatie staat een verscherpt beslissingsproces toe en tegelijkertijd voorziet deze managementinformatie tevens in een noodzakelijke en vaak gewenste flexibiliteit in de autonomie van management om haar beslissingsbevoegdheid uit te oefenen binnen de grenzen van de gehanteerde bedrijfsstrategie van de organisatie. In dit opzicht, zal het in goede banen leiden van de gedragsmatige effecten ten aanzien van deze informatie, management assisteren om te voldoen aan de uitdaging van de huidige managementinformatie behoeften.

“No finite point has meaning without an infinite reference point.”

Jean-Paul Sartre (21/06/1905 – 15/04/1980), French philosopher, novelist and political activist

Van Clamsfield International Ltd. biedt assistentie en advisering met betrekking tot diverse kostenallocatie vraagstukken, zoals:

  1. Inzicht in de op activiteiten gebaseerde kostprijsberekening dynamiek van het bedrijf (in het Engels: activity-based costing); aandacht voor belangrijke aanjagers (drivers) en analyse van de kostprijs per eenheid;
  2. Analyse van de waarde van perfecte informatie; aanwenden van kansberekening op basis van (conjunctuur)cycli om de maximumprijs die een organisatie zou moeten betalen teneinde economische waardeoptimalisatie te bereiken, te bepalen;
  3. Onderzoek naar de contributiemarge per eenheid om bijvoorbeeld uitsluitsel te geven ten aanzien van produceren versus uitbesteden; het optimale productieaantal van bijv. bederfelijke producten - dat het bedrijfsresultaat maximaliseert - kan worden vastgesteld;
  4. Gedetailleerde verschillenanalyse op het gebied van prijs, budget, marktgrootte, marktaandeel en marketing mix;
  5. Informatievoorziening met betrekking tot de optimale projectcombinatie in het licht van vermogensrantsoenering (in het Engels: capital rationing).

Van Clamsfield International Ltd. realiseert zich dat het excelleren in kwaliteit, het voornaamste middelpunt vormt van elke bedrijfsstrategie. Om die reden, is Van Clamsfield International Ltd. toegespitst op de behandeling van alle aspecten van de investeringsbeslissing van de organisatie - inclusief de financiële impact van niet investeren - daarbij erkennend dat een organisatie voortdurend in beweging is, waarbij de status quo nooit als vanzelfsprekend beschouwd dient te worden.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media