us nl

Samenstellen van Jaarrapporten

8519992-goudvis-sprong.jpgHet jaarrapport geeft inzicht in de financiële positie en onderliggende economische waarde van de organisatie. Informatie die wordt afgeleid van het jaarrapport van een onderneming, is essentieel voor de informatiebehoeften van niet alleen de aandeelhouders en belanghebbenden van een organisatie, maar ook de Belastingdienst en financiële instellingen. Deze gebruikers van jaarrekeningen zijn voornamelijk geïnteresseerd in de toepassing van vennootschappelijke en fiscale behandelingen, de waardering van activa en passiva, de betrouwbaarheid van schattingen en balanswaarden, de economische substantie van zakelijke transacties en ten slotte of deze financiële feiten verwerkt zijn in overeenstemming met accounting standaarden zoals Dutch GAAP of IFRS. Een dynamische complexiteit die in de weg staat tussen de koppeling van de jaarrekening met de toepasbare accounting standaarden, is dat deze de verbazingwekkende situatie creëert dat de (geconsolideerde) jaarrekening van een bedrijf in beginsel niet correspondeert met de belastingaangifte in landen zoals de VS, Nederland en het VK. Deze verschillen worden veroorzaakt door een aanzienlijk verschil in de toegestane vennootschappelijke waarderingsgrondslagen in de samenstelling van de fiscale versus de vennootschappelijke jaarrekening. Het is om deze reden dat veel organisaties geconfronteerd worden met de omstandigheid dat bepaalde waarderingsgrondslagen zijn toegestaan op vennootschappelijk gebied, maar deze niet zijn toegestaan vanuit een fiscaaljuridisch standpunt en vice versa. Reconciliatie van deze verschillen dient daarom op passende wijze plaats te vinden.

“Measure what is measurable, and make measurable what is not so”

Galileo Galilei (15/02/1564 – 08/01/1642), Italian physicist, mathematician, astronomer and philosopher

Van Clamsfield International Ltd. verzorgt de samenstelpraktijk van jaarrapporten van ondernemingen, inclusief de volgende aspecten:

  1. Samenstelling van de geconsolideerde of enkelvoudige jaarrekening, bestaande uit een balans, resultatenrekening, kasstroomoverzicht, financiële kengetallen, financiële grafieken en bijbehorende analyse, door de Belastingdienst verzochte of verplichte bijlagen, toelichtingen op balans en resultatenrekening, en een gedegen notificatie van naleving met de vereiste accounting standaarden, interne accountantsverklaring voor (incidentele) verantwoordingen;
  2. Solide reconciliatie van afwijkingen tussen de fiscale aangifte en de vennootschappelijke jaarrekening;
  3. Praktische richtlijnen en tijdig advies met betrekking tot imperatieve, pseudo-facultatieve, en facultatieve verschillen;
  4. Indienen van aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting als tevens fiscale naleving, door middel van gebruik van het SBR certificaat;
  5. Robuust advies ten aanzien van vereiste waarderingsgrondslagen die zijn neergelegd in de accounting standaarden;
  6. Van Clamsfield International Ltd. is bekroond met het Nederlandse overheidscertificaat van het internationaal erkende ‘standard business reporting (SBR)’ voor intermediairs, wat het mogelijk maakt om versleutelde en dus beveiligde communicatie en transfer van financiële data in XBRL-formaat te verzenden naar de Nederlandse Belastingdienst, financiële instituten, de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek;

Ter aanvulling, verzorgt Van Clamsfield International Ltd. tevens tussentijdse verslagen betreffende:

  1. Rapportverslag tussentijdse cijfers (maandelijks, per kwartaal, of per half jaar) om het bedrijfsresultaat te verbeteren door tijdig bij te sturen; bestaat uit een interactief grafisch management dashboard met inzicht in liquiditeit, solvabiliteit, eigen vermogen, netto bedrijfsresultaat, en prestatie indicatoren (kpi’s);
  2. Budget- en begrotingsrapport geeft inzicht in het verschil tussen de begrote en daadwerkelijke resultaten; bestaat uit een grafisch dashboard en grafieken die de product-markt combinatie tonen, onderbouwd door kostprijzen en hoeveelheden - kan tevens gebruikt worden voor het in kaart brengen van gedetailleerde scenario’s;
  3. Liquiditeitsrapportage en presentatie van kasstroomprognose zijn vaak vereist in ‘corporate financing’ aangelegenheden; bestaat uit een grondig onderzoek naar omzet, omzetgroepen, product-markt combinaties, onderbouwd door kostprijzen en hoeveelheden of de capaciteit van de organisatie, tarieven en declarabele (tijds)eenheden of bezettingsgraad;
  4. Bedrijfsanalyse - gebaseerd op prestatie indicators - stelt de organisatie in staat om optimale beslissingsbevoegdheid uit te oefenen ten aanzien van strategische en operationele beslissingen op onnavolgbare wijze, hetgeen de concurrentie zal verbijsteren. Dit rapport maakt de weg vrij voor de implementatie van een gedetailleerde ‘balance scorecard’ van een organsatie; de kwantificering van financiële en non-financiële informatie in goedgeordende management dashboards die tijdige en relevante managementinformatie bieden, waarmee men niet zomaar de industrieleider hoeft te volgen maar de organisatie ook de mogelijkheid wordt geboden om haar eigen regels op te stellen en haar eigen interne informatie maximaal en optimaal kan aanwenden ten behoeve van de verbetering van het bedrijfsresultaat.

Van Clamsfield International Ltd. is gericht op het assisteren van ondernemers in het samenstellen van de inrichting van de prioriteiten van management en menselijk kapitaal teneinde op coöperatieve wijze optimalisatie van het bedrijfsresultaat te bereiken, hetgeen de organisatie in staat stelt om een waardevolle bijdrage te leveren aan al haar belanghebbenden.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media