us nl

Boekenonderzoek Assistentie

197185-leeuw.jpgEen boekenonderzoek is een inspectie van de belastingaangiften en bedrijfsadministratie van een organisatie. In de meeste gevallen is het boekenonderzoek gericht op een inspectie van een bepaalde tijdsperiode en tevens de verificatie van bepaalde delen van de ingediende belastingaangiften of bedrijfsadministratie. Het boekenonderzoek is niet altijd gericht op de organisatie zelf; in sommige gevallen strekt het boekenonderzoek tot een onderzoek naar de getrouwheidsgraad van de belastingaangiften van derde partijen. In alle gevallen is het voor belastingplichtigen van essentieel belang om een gedegen begrip te hebben van hun rechten en verplichtingen tijdens het boekenonderzoek. Het is ook cruciaal om als belastingplichtige zijnde, een juridisch standpunt in te nemen en indien nodig te verzoeken dat de Belastingdienst geschreven en ongeschreven beginselen van formeel belastingrecht in acht neemt.

“The dogmas of the quiet past are inadequate to the stormy present. The occasion is piled high with difficulty, and we must rise with the occasion. As our case is new, so we must think anew and act anew.”

Abraham Lincoln (12/02/1809 – 15/04/1865), American President

Van Clamsfield International Ltd. biedt praktisch advies, ervaring en gedetailleerde kennis ten aanzien van onderstaande gebieden:

  1. Formele juridische vertegenwoordiging tijdens een boekenonderzoek en het onderhandelingsproces met de onderzoekende belastingfunctionarissen;
  2. Kennisdrager met betrekking tot de fiscale implicaties en juridische gevolgtrekkingen van het boekenonderzoek;
  3. Controle van de procedure van het boekenonderzoek en het in ogenschouw houden of recht gedaan wordt aan de rechten en plichten van de belastingplichtige in overeenstemming met formele juridische maatstaven;
  4. Toetsing van de juridische positie van de Belastingdienst ten aanzien van het opleggen van een naheffingsaanslag of een navorderingsaanslag;
  5. Verdedigen van juridische bepleitbare argumenten ten opzichte van het standpunt van de Belastingdienst, daarbij in aanmerking nemend een analyse van de juridische rechtmatigheid van (Bijv.) jurisdictie, het wekken van gerechtvaardigde verwachtingen, beleid, (ongeschreven) beginselen, formele wet- en regelgeving, beslistermijnen, toezeggingen en standpuntbepalingen van de belastinginspecteur.

Van Clamsfield International Ltd. streeft naar de meest optimale fiscaaljuridische uitkomst in de onderhandeling met de Belastingdienst. Echter, de Belastingdienst initieert niet altijd een fiscaal boekenonderzoek alvorens een naheffingsaanslag of navorderingsaanslag op te leggen; in sommige gevallen wordt een revisie voltrokken zodat de belastingplichtige een standpunt inneemt, terwijl het standpunt van de Belastingdienst en bijbehorende argumenten in een dergelijk geval niet te allen tijde duidelijk beargumenteerd dan wel gefundeerd is. In een dergelijke situatie, zijn Fiscale Procesvoering en bijbehorende belastingprocedures onvermijdelijk, aangezien de leidende belastingautoriteiten geen ruimte laten voor onderhandeling en beroep instellen tegen hun standpuntbepaling de enige optie is die overblijft om de gerechtvaardigde en bepleitbare standpuntbepaling van de belastingplichtige aan te tonen.

All rights reserved. Copyright © 2021 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media