us nl

(Europees) Contractenrecht

9405220-schelp-met-parel.jpgDe doelstelling van (Europees) Contractenrecht is inzicht te bieden in het civiele recht en de oplossingen die het recht biedt voor conflicten die voortkomen uit contractuele overeenkomsten. Om die reden, is het (Europese) Contractenrecht voornamelijk gericht op de regelgeving ten aanzien van rechtshandelingen, wederkerige overeenkomsten en de verplichtingen die hieruit ontspringen, als ook de zogenoemde bijzondere overeenkomsten, welke zijn opgenomen in een speciale subdivisie van het Nederlandse civiele wetboek (Bijv. verzekeringsovereenkomsten). Dientengevolge, kan elk contractueel conflict worden ontleed door de vaststelling van de juridische implicaties van het antwoord op de volgende zes vragen:

 1. Is een contractuele overeenkomst tot stand gekomen?
 2. Wie zijn de contractspartijen?
 3. Wat is de mogelijkheid tot contractbreuk?
 4. Wat is de inhoud van de overeenkomst?
 5. Zijn de partijen de overeenkomst nagekomen?
 6. Wat zijn de remedies van de schuldeiser en verweermiddelen van de schuldenaar in het geval dat de contractuele overeenkomst niet is nagekomen?

Deze vragen behandelen aansluitend een brede reikwijdte aan wettelijke regelgeving en corresponderende jurisprudentie over verschillende onderwerpen, zoals goede trouw, begrenzing van de volmacht, wilsgebreken, algemene voorwaarden, handelingsonbekwaamheid, strijd met de wet / openbare orde / goede zeden, nakoming vorderen van (niet-) monetaire verplichtingen, reikwijdte recht tot ontbinding en recht op schadevergoeding. Het is van vitaal belang om een goed begrip te hebben van de geldende wettelijke regelgeving en de toepassing in de praktijk voordat men tot contractsluiting overgaat, omdat deze juridische regelgeving niet alleen de oplossingen tot de juridische problemen van een organisatie op het gebied van contractenrecht zal bieden, maar ook de organisatie zal assisteren met de ontwikkeling van een kritische opvatting ten opzichte van middelmatigheid door middel van de juridische opties die besloten liggen in het contractenrecht.

Met het oogmerk grensoverschrijdende handel binnen Europa te vergemakkelijken, de Europese markt te versterken en een infrastructuur te ontwikkelen ten aanzien van de door de Gemeenschapswetten beheerste contracten, biedt het zogenoemde ‘European Draft Common Frame of Reference’ uniforme regels op het gebied van het Europese contractenrecht. Het doel van deze neergelegde beginselen is een Europese lex mercatoria mogelijk te maken. De lex mercatoria verwijst  naar de mogelijkheid voor internationale contractspartijen om te kiezen voor de lex mercatoria – beter bekend als algemene beginselen van recht – ten einde een standaard te zetten voor de bepalingen van hun contracten. Deze optie wordt gebruikt in het kader van de internationale handel, waarbij contractspartijen geen overeenstemming kunnen bereiken ten aanzien van een nationaal rechtssysteem waarop zij de bepalingen van het contract wensen te baseren dan wel prefereren de contractspartijen dat het contract wordt opgesteld in overeenstemming met internationaal erkende beginselen van recht.

“If you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. If an elephant has its foot on the tail of a mouse and you say that you are neutral, the mouse will not appreciate your neutrality.”

Desmond Tutu, South African Leader

Van Clamsfield International Ltd. biedt deskundig advies tezamen met slagvaardig vakmanschap, ter zake van de volgende onderwerpen:

 1. Begeleiding van het onderhandelingsproces en de samenstelling van een juridisch bindend document (contract) voor zakelijke doeleinden (conform Nederlands en Europees contractenrecht);
 2. Uiterst belangrijke inlichtingen en beoordeling van contractsbepalingen tijdens de opstelling van het contract en de voortvloeiende gevolgtrekkingen (wederkerige rechten en verplichtingen) welke besloten liggen in het contract;
 3. Samenstelling van algemene voorwaarden, begeleiding van conflicterende algemene voorwaarden (battle of the forms) en recht op schadevergoeding in het geval van afgebroken onderhandelingen en/of contractbreuk;
 4. Juridische remedies voor: belangenconflict, volmacht van een vertegenwoordiger en de reikwijdte van de volmacht, de gevolgen van de vertegenwoordiging in volmacht voor de juridische positie van de vertegenwoordigde, middellijke vertegenwoordiging, aansprakelijkheid vertegenwoordiger wegens ontbreken bevoegdheid;
 5. Kennisdrager betreffende precontractuele bepalingen die worden bezien als contractsbepalingen, linguïstische verschillen, en de juridische inhoud van contractsbepalingen;
 6. Juridische remedies in geval van (algemeen opgestelde) fusie clausules die niet individueel zijn onderhandeld;
 7. Juridische remedies in geval van wilsgebreken zoals bedreiging, bedrog, misbruik van omstandigheden, en in geval van onredelijk bezwarende algemene voorwaarden;
 8. Juridische remedie in geval van dwaling en de verstrekking van onjuiste informatie;
 9. Juridische remedies in geval van het niet nakomen van de overeengekomen contractsbepalingen;
 10. Toepassingen in de praktijk ten aanzien van juridisch beleid tot het verminderen van grote sommen schadevergoeding in het geval van het niet nakomen van contractsbepalingen;
 11. Verlening van assistentie ter uitvoering van het recht op monetaire en non-monetaire nakoming van contractspartijen;
 12. Interpretatie en aanvullende werking van de wilsvertrouwensleer;
 13. Begeleiding ten aanzien van de gerechtelijke- afwijking dan wel ontbinding in het geval van onvoorziene omstandigheden, in het geval overmacht waarbij nakoming 13. onmogelijk is, en indien sprake is van contractsbepalingen die rechten uitsluiten of beperken bij niet-nakoming contract;
 14. Assistentie ten aanzien van het recht tot ontbinding in geval van fundamentele niet-nakoming en de reikwijdte van het recht tot ontbinding;
 15. Beoordeling van de conformiteit ten aanzien van het contract en recht tot ontbinding in het geval van non-conformiteit (ook voor consumenten).

    
Partijen zullen overgaan tot het sluiten van een overeenkomst ten aanzien van de meest uiteenlopende zakelijke doeleinden. Van Clamsfield International Ltd. is toegewijd om bij te dragen aan het optimale gebruik door contractspartijen van de wettelijke mogelijkheden ten aanzien van de verscheidene rechtshandelingen die zich kunnen voordoen en de samenhang die bestaat tussen de alledaagse zakelijke praktijk en contractenrecht. Van Clamsfield International Ltd. stelt zich ten doel contractspartijen te voorzien van een gedegen inzicht ten aanzien van de reikwijdte en perspectieven die de wet biedt met het oogmerk om op adequate en toegankelijke wijze geschillen te voorkomen dan wel te voorzien in oplossingen om op een geschikte en doeltreffende manier tegen deze problemen op te treden.

All rights reserved. Copyright © 2021 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media