us nl

Europees Direct Belastingrecht

130539752-vlaggen.jpgEuropees direct belastingrecht heeft in de hedendaagse praktijk verreikende implicaties ten aanzien van gerechtelijke besluiten onder het nationale belastingrecht voor elke lidstaat die is aangesloten bij de Europese Unie (EU). De primaire kwestie binnen het Europese directe belastingrecht, is dat het de EU lidstaten is toegestaan om soevereiniteit uit te oefenen ten aanzien van directe belastingen en daardoor hebben zij de macht om onafhankelijk van elkaar hun eigen fiscale jurisdictie te eisen (die ten gevolge daarvan kan overlappen met een andere jurisdictie) en hun eigen belastingbeleid ten aanzien van directe belastingen samen te stellen. Directe belastingheffing omvat vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, dividenden, royalty’s en interest. Directe belastingheffing wordt door de lidstaten gezien als hun laatste kans om politieke invloed uit te oefenen, om de reden dat valutapolitiek niet langer een levensvatbare optie is. Echter, de EU lidstaten bevinden zich te midden van een spanningsveld om de reden dat het Europese belastingrecht bepaalt dat er geen onderscheid in fiscale behandeling mag bestaan tussen lokale dochtermaatschappijen en vaste inrichtingen van buitenlandse vestigingsmaatschappijen. Tegelijkertijd bepaalt het Europese belastingrecht dat geen verschil in fiscale behandeling is toegestaan tussen inwoners en niet-inwoners. Als gevolg van deze impasse, is er geen onderhandeling tussen de lidstaten over zaken betreffende directe belastingheffing en dicteert het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU), door middel van negatieve integratie, welke belastingmaatregelen verboden zijn.

Aangezien het Hof van Justitie van de Europese Unie alleen de bevoegdheid heeft om deze discriminatoire en belemmerende belastingmaatregelen te verbieden op grond van de neergelegde vrijheden in het EU oprichtingsverdrag, maar het niet de macht heeft om te bepalen welke maatregelen wel dienen te worden genomen omdat dit een zaak van nationaal belastingbeleid is, betekent dit dat de uitkomst meestal bestaat uit gefragmenteerde wetgeving die moeilijk toegankelijk is voor belastingplichtigen. In de praktijk, houdt dit in dat ondernemingen en individuen, die zich bezighouden met economische grensoverschrijdende activiteiten, onderworpen worden aan discriminatoire dubbele belastingheffing. Dientengevolge wordt hun mobiliteit binnen de Europese zone (Bijv. grensoverschrijdende investeringen en zetelverplaatsing) dusdanig belemmerd, hetgeen een duidelijke schending is van de EU vrijheden.

“I came, I saw, I conquered.”

Julias Ceaser (100 BC – 44 BC), Roman leader

Van Clamsfield International Ltd. biedt praktische richtlijnen en advies betreffende de volgende procedures op het gebied van het Europese directe belastingrecht:

 1. Fiscale behandeling van de toelatingsvoorwaarden en beroep op de EU verdragsvrijheden en het verzorgen van bijbehorende belastingaangiften ter voorkoming van dubbele belastingheffing;
 2. Identificatie van discriminatoire of belemmerende fiscale maatregelen;
 3. Rechtvaardigingsgronden;
 4. Persoonsgebonden aftrekposten en brongebonden aftrekposten;
 5. Methoden ter voorkoming van dubbele belastingheffing;
 6. Meestbegunstiging beleid versus fiscale behandeling van lokale dochtermaatschappijen en vaste inrichtingen van buitenlandse vestigingsmaatschappijen;
 7. Vennootschappelijke emigratieheffing en zetelverplaatsing;
 8. Grensoverschrijdende verliesverrekening (verschil in behandeling buitenlandse vaste inrichting en buitenlandse dochtermaatschappij);
 9. Staatssteun en de implicaties voor geprivatiseerde ondernemingen;
 10. De Fusierichtlijn en bijbehorende fiscale consequenties;
 11. De Moeder-dochter richtlijn en haar specifieke bepalingen rondom ‘dividend stripping’;
 12. Uitwisseling van informatie in het licht van wederzijdse bijstand tussen lidstaten in de vaststelling en terugwinning van belastingschulden en/of latente belastingverplichtingen;
 13. Compenserende heffing en succesvol beroep op de EU vrijheden.

Van Clamsfield International Ltd. assisteert ondernemingen en individuen in de vaststelling van discriminatoire of belemmerende fiscale maatregelen die hun investeringsmogelijkheden en vestigingsvrijheid in de Europese Unie hinderen. Daarnaast, voorziet Van Clamsfield International Ltd. in informatie ten aanzien van bestaande fiscale regelgeving en jurisprudentie ter voorkoming van dubbele belastingheffing in het geval van grensoverschrijdende economische activiteiten.

All rights reserved. Copyright © 2021 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media