us nl

Formeel Belastingrecht

826188-munt-met-horloge.jpgFormeel belastingrecht bestaat uit het onmiskenbaar essentiële deel van het fiscale raamwerk van elk land. Formeel belastingrecht conditioneert de exacte reikwijdte en de beperkingen die kleven aan de formele regelgeving, wat leidt tot een afdwingbare en invorderbare belastingschuld onder de nationale belastingwetten. Tijdens en tevens na de formalisering van de materiële belastingschuld, dienen zowel de belastingplichtige als de voorzittende belastingdienst de specifieke regels van het ‘spel’ in acht te nemen. De disciplinaire maatregelen die de Belastingdienst kan opleggen in het geval dat nationale wet- en regelgeving niet zijn nageleefd, bestaat uit het opleggen van een boete, omkering van de bewijslast (bijv. in het geval van het achterhouden van informatie), en strafrechtelijke vervolging. De belastingplichtige heeft tegelijkertijd ook een cruciale rol te vervullen in de juiste afhandeling van het fiscale proces en de invordering van belastingen. Het is namelijk van cruciaal belang dat de belastingplichtige vaststelt of de Belastingdienst is overgegaan tot het opleggen van een belastingaanslag binnen de wettelijk toelaatbare aanslagtermijn. Indien de Belastingdienst de procedurele vereisten heeft geschonden, wordt de formalisering van de materiële belastingschuld verhinderd, als de belastingplichtige ervoor kiest om in beroep te gaan tegen de formalisering en de bijbehorende invordering van belastingen.

“Justice in the life and conduct of the State is possible only as first it resides in the hearts and souls of the citizens.”

Plato (427 BC – 347 BC), Greek philosopher

Van Clamsfield International Ltd. biedt nauwkeurige informatie en deugdelijk advies ten aanzien van onderstaande zaken:

  1. Evaluatie van procedurele rechten en procedurele vereisten voor zowel belastingplichtigen en de Belastingdienst;
  2. Bepaling van de reikwijdte en beperkingen van de bevoegdheid van belastinginspecteurs;
  3. Regelgeving rondom exit (emigratie) belastingheffing, de conserverende aanslag en uitstel van betaling;
  4. Procedures betreffende belastingaangifte vereisten, vorm- en inhoudvereisten en de informatieverplichting tegenover de Belastingdienst;
  5. Beleid ten aanzien van de omkering van de bewijslast, boeten en (fiscaal) strafrechtelijke vervolging;
  6. Vaststelling van technische voorwaarden en aanslagtermijnen betreffende de rechten van de Belastingdienst om een additionele naheffingsaanslag of navorderingsaanslag op te leggen;
  7. Beoordeling ten aanzien van de toepassing van beginselen ten gunste van belastingplichtigen vanuit het ongeschreven recht: gerechtvaardigde verwachtingen, legaliteitsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het una-via beginsel;
  8. Verificatie van formele beginselen ten gunste van belastingplichtigen: evenredigheidsbeginsel, motivatiebeginsel, fair play, voorzichtigheidsbeginsel, en het beginsel van ‘détournement de pouvoir’;
  9. Beoordeling van geuite toezeggingen door de Belastingdienst en de bindende kracht van de toezegging voor de Belastingdienst in geval van de verstrekking van incorrecte inlichtingen;
  10. Uiteenzetting van de fiscale voorrechten van de fiscus, specifieke regelgeving omtrent conserverende beslaglegging en derdenbeslag, en hoofdelijke aansprakelijkheid.

Van Clamsfield International Ltd. biedt tevens assistentie in de aanverwante vakgebieden van formeel belastingrecht, zoals fiscaal compromis (vaststellingsovereenkomst), boekenonderzoek assistentie, en belastingprocedures – fiscale procesvoering.

All rights reserved. Copyright © 2021 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media