us nl

Juridische mededeling

Deze juridische mededeling is van toepassing ten aanzien van de volgende website adressen: www.vanclamsfieldinternational.eu, www.vanclamsfieldinternational.com and www.vanclamsfieldinternational.nl.

Door middel van het bezoeken van deze website en/of het bekijken van de aangeboden informatie inhoud van bovengenoemde website (adressen), erkent u en verklaart u voor akkoord - zonder enige aanspraak op juridische voorbehouden - de relevantie en toepasbaarheid van deze juridische mededeling.

Gebruik van de website
Deze website heeft als doel om een introductie te verzorgen met een strikt informatief karakter betreffende de aangeboden adviesdiensten, organisatie en activiteiten van het bedrijf Van Clamsfield International Ltd. De informatie inhoud, die aangeboden wordt op deze website, is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Geen rechten kunnen worden ontleend aan het gebruik van de informatie inhoud van deze website. Van Clamsfield International Ltd. streeft ernaar om deze website regelmatig te onderhouden en te actualiseren, maar kan niet garanderen dat de informatie inhoud van (onderdelen van) deze website na verloop van tijd of op het moment dat deze website geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Van Clamsfield International Ltd. geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de informatie inhoud van deze website. De informatie die door middel van deze website kan worden geraadpleegd, heeft een algemeen karakter en is op geen enkele wijze - noch expliciet, noch impliciet - toegespitst op de specifieke situatie of zakelijke casus van de bezoeker van deze website, zodat Van Clamsfield International Ltd. geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van de informatie inhoud van deze website.

Rechten tot deze website
Van Clamsfield International Ltd. bezit, uitsluitend en exclusief, alle rechten, titel en belangen in en op deze website, alle (verzameling van-) inhoud, code, data en bijbehorende materialen, website ontwerp, website organisatie, en website karakter, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot copyrights, trademark en servicemark rechten, en ander intellectueel eigendom en eigendomsrechten. De rechten zijn van toepassing op alle onderdelen van deze website, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot tekst(en), bedrijfslogo(s), en/of bedrijfslogo afbeeldingen, grafische materialen, (stock) afbeeldingen, foto element(en), layout(s), publicatie(s), artikel(en), informatie inhoud etc., welke bezichtigd kunnen worden door middel van het gebruik van deze website, berusten de (macht over deze) onvervreemdbare rechten exclusief bij Van Clamsfield International Ltd., voor zover deze onvervreemdbare rechten niet berusten bij derden partijen. Het gebruik van deze website door bezoekers verleent aan deze bezoekers geen eigendom van enige tekst(en), bedrijfslogo(s) en/of bedrijfslogo afbeeldingen, grafische materialen, (stock) fotos, foto element(en), layout(s), publicatie(s), artikel(en), informatie inhoud of code, data of materialen, welke wellicht toegankelijk zijn voor de bezoeker van deze website. Elke commerciële distributie, publicatie of exploitatie van deze website is strikt verboden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf Van Clamsfield International Ltd., is het bezoekers van deze website niet toegestaan om te reproduceren, vertonen, verspreiden, redigeren, (over te) kopiëren, downloaden, publiceren, of dupliceren van (onderdelen van) deze website – het voorgaande geldt tevens voor de informatie inhoud en de publicaties verkrijgbaar middels deze website - op welke manier of welke vorm of voor welk doel of voor wie zijn/haar belang dan ook. Bezoekers van deze website zijn alleen bevoegd tot het gebruik (onderdelen van) van deze website voor uitsluitend algemene informatieve doeleinden en niet voor enige commerciële doeleinden.

Trademarks
De trademarks, servicemarks, en bedrijfslogo(s), vertoond op deze website, zijn geregistreerde en ongeregistreerde trademarks of servicemarks van het bedrijf Van Clamsfield International Ltd. en/of derden partijen die een dergelijk trademark of servicemark in eigendom hebben. Het is bezoekers - tot deze website en aanverwante en/of gekoppelde sociale media welke tevens betrekking hebben op en eigendom zijn van het bedrijf Van Clamsfield International Ltd. - strikt verboden om gebruik te maken van de naam en/of logo van het bedrijf Van Clamsfield International Ltd. op welke wijze of in welke vorm of voor welk doel dan ook, of bovengenoemde te laten gebruiken door derden ten behoeve van bezoeker(s), tenzij het direct in verband staat met de toegang en normale gebruik van deze website.

Functionering van website
Van Clamsfield International Ltd. stelt zich ten doel om (alle onderdelen van) deze website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat deze website onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen (in al haar onderdelen) toegankelijk is, zodat Van Clamsfield International Ltd. geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van deze website.
Van Clamsfield International Ltd. heeft geen invloed op de telecommunicaties, datacommunicaties, en/of computersystemen met behulp waarvan toegang tot deze website wordt gezocht of verkregen, zodat Van Clamsfield International Ltd. geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van eventuele storingen die optreden bij het bezoeken of raadplegen van deze website dan wel bij het versturen van het contactformulier.
Deze website bevat links naar andere websites en andere websites bevatten mogelijk links waarmee deze website bezocht kan worden. De websites die bezocht kunnen worden door middel van deze website en de websites waarin links zijn opgenomen naar deze website zijn niet ingericht of onderhouden door Van Clamsfield International Ltd., zodat Van Clamsfield International Ltd. niet verantwoordelijk is voor de inhoud van die websites.
Van Clamsfield International Ltd. streeft ernaar deze website zoveel als redelijkerwijs mogelijk vrij te houden van voor de werking van computer-apparatuur of programmatuur schadelijke elementen (virussen), maar kan er niet voor instaan dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen, zodat Van Clamsfield International Ltd. geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website voor de werking van computer-apparatuur of programmatuur heeft.

Toepasselijk recht
Op deze website en de juridische mededeling (disclaimer) is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze juridische mededeling zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

All rights reserved. Copyright © 2024 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media