us nl

Verklaring van verantwoordelijkheidsbesef

Van Clamsfield International Ltd. levert een proactieve bijdrage naar maatstaven van een maatschappelijke & ecologische verantwoordelijkheid door middel van de volgende getroffen maatregelen:

Van Clamsfield International Ltd. maakt uitsluitend en exclusief gebruik van ‘Biotop 3’ zakelijk briefpapier, hetgeen FSC gecertificeerd papier omvat dat zijn herkomst vindt in bossen die zijn bestuurd op een milieuvriendelijke manier. Het briefpapier is 100% chloorvrij gebleekt (TCF) en 100% gerecycled papier dat is gemaakt door middel van het hanteren van een milieubesparende productiewijze. Additionele papierdocumenten binnen onze organisatie worden ook uitsluitend afgedrukt op ‘Biotop 3’ papier.
watertankVan Clamsfield International Ltd. maakt gebruik van houten regentonnen, gelegen op het bedrijfsterrein, om het regenwater op te vangen. Op jaarbasis wordt meestal voldoende regenwater opgevangen om de kantoortuinen te voorzien van afdoende irrigatie in het zomerseizoen. Schoon drinkwater is een schaarse natuurlijke hulpbron en om die reden naar onze mening niet geschikt voor het louter irrigeren van planten. Door het nemen van deze maatregel, tracht Van Clamsfield International Ltd. bij te dragen aan de voorkoming van de uitputting van schoon drinkwater.
windmillsVan Clamsfield International Ltd. maakt gebruik van een grootschalig beveiligingsysteem met het doel om financiële gegevens veilig te stellen. De verwerking van financiële en fiscale gegevens vindt plaats in onze eigen, veilige en volledig uitgeruste accountancy cloud, voorzien van een eigen ICT-omgeving die zelfs de behoeften van de meest complexe beursgenoteerde ondernemingen zou kunnen ondervangen. De toegang tot deze gegevens is uitsluitend toegestaan aan het bevoegde personeel van het bedrijf Van Clamsfield International Ltd. Bovendien is de accountancy cloud uitgerust met een aantal authenticatie procedures en autorisatie limieten, die zijn vastgesteld binnen het systeem. Verwerkte financiële gegevens worden altijd gecodeerd en versleuteld; dit is een maatregel om ervoor te zorgen dat de informatie onbruikbaar is, in het geval van diefstal of computerinbraak. In overeenstemming met interne controle standaarden, is de accountancy cloud volledig afgescheiden van de back-up cloud, aangezien Van Clamsfield International Ltd. gebruik maakt van twee verschillende ICT-clouds. In het geval dat één cloud door een ongelukkige samenloop van omstandigheden gecompromitteerd is (wat hoogst onwaarschijnlijk is gegeven het aanzienlijke aantal van getroffen voorzorgsmaatregelen), dan zijn de fiscale en financiële gegevens van cliënten niet verloren gegaan, aangezien er een andere cloud is die dezelfde gegevens bewaard op een volledig onafhankelijke en andere locatie. In overeenstemming met normale maatregelen rondom de beveiliging van gegevens, maakt Van Clamsfield International Ltd. ook gebruik van professionele en technologisch geavanceerde anti-virus software, firewalls en speciale authenticatie controles binnen de digitale omgeving.
cloudsVan Clamsfield International Ltd. maakt gebruik van een ICT-Cloud om back-ups te maken van alle bedrijven- en cliënten data. Alle zakelijke gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor Van Clamsfield International Ltd. Van Clamsfield International Ltd. realiseert zich dat gevoelige informatie beveiligd dient te worden en dus worden de gegevens versleuteld alvorens zij worden opgeslagen in de cloud. Het voornaamste voordeel van de toepassing van een ICT-cloud is dat alle bedrijven- en cliënten data beveiligd zijn tegen onbeheersbare variabelen zoals brand of bedrijfsdiefstal (Bijv. computerinbraak), aangezien de gegevens zijn opgeborgen op een beveiligde en onafhankelijke locatie. In overeenstemming met ons databeveiliging- en interne controle- beleid, zijn additionele beveiligingsmaatregelen van datagegevens ook in gebruik.
company logoHet bedrijfslogo behorend bij Van Clamsfield International Ltd., wordt afgedrukt op ons officiële kantoorbriefpapier en enveloppen, en is uitgerust met een speciaal beveiligingzegel om vervalsing tegen te gaan. Het bedrijfslogo wordt gedrukt op officieel kantoorbriefpapier en enveloppen met toepassing van de techniek van foliedruk in combinatie met 3D reliëf. Het bedrijfslogo is dus verankerd in het papier met het doel om vervalsing en zakelijke identiteitsfraude tegen te gaan. Om deze reden, kunnen geadresseerden van het kantoorbriefpapier op de rechtmatige herkomst van de brief en dus ook de inhoud vertrouwen.
boat in bottleVan Clamsfield International Ltd. hanteert verschillende methoden van interne controle. Het kantoorbriefpapier en enveloppen, welke zijn van voorzien van waarmerkzegels, worden bewaard in een afgescheiden en onafhankelijke locatie. Het papier is daardoor niet toegankelijk voor onbevoegden, zodoende wordt mogelijke zakelijke identiteitsfraude gefrustreerd.
Daarnaast maakt Van Clamsfield International Ltd. gebruik van twee afzonderlijke ICT-clouds, the accountancy cloud en de back-up cloud, daarmee dragen we zorg voor de terugwinning van gegevens en een goed functionerend draaiboek in het geval van een ICT-disfunctie.
Met het oogmerk ervoor te zorgen dat onbevoegde personen geen toegang kunnen verkrijgen tot fysieke documenten, worden deze documenten opgeslagen in een afgescheiden en onafhankelijke locatie, zodoende waarborgen wij de privacy van onze cliënten en beschermen we onze zakelijke waarde van geheimhouding.
Van Clamsfield International Ltd. maakt gebruik van meerdere authenticatie en autorisatie limieten binnen haar zakelijke digitale- en fysieke- locaties.
Van Clamsfield International Ltd. is bekroond met het Nederlandse overheidscertificaat van het internationaal erkende ‘standard business reporting (SBR)’ voor intermediairs, wat het mogelijk maakt om versleutelde en dus beveiligde communicatie en transfer van financiële data in XBRL-formaat te verzenden naar de Nederlandse Belastingdienst, financiële instituten, de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Met het oogmerk om de markttransparantie, digitale innovatie en financiële verantwoording te verbeteren, pleiten veel overheden - waaronder Nederland, Nieuw-Zeeland, de republiek van Singapore, China, Zuid-Afrika, Polen en India - voor een transitie naar het internationale gestandaardiseerde rapportage systeem van SBR. Het aantal landen dat werkt met een XBRL-formaat in de toepassing van hun digitale taxonomieën is zelfs groter.
De aanvraagprocedure voor het Nederlandse overheidscertificaat van SBR, beter bekend als PKI overheidscertificaat, is een extensief proces met een looptijd van zes maanden tot een jaar. Referenties van de CEO worden gecontroleerd en geverifieerd door functionarissen die zijn aangesteld door de Nederlandse overheid. Daarnaast wordt het kantoor geïnspecteerd door een notariskantoor. De CEO van een bedrijf is verplicht om aanwezig the zijn tijdens deze inspectie om ervoor te zorgen dat de functionarissen de mogelijkheid hebben om de juistheid van de identiteit en referenties van de CEO vast te stellen. Het certificaat wordt toegespitst op het bedrijf van de intermediair, in de zin dat na toekenning van het certificaat, de financiële intermediair altijd onmiddellijk identificeerbaar is tijdens de digitale transfer van financiële informatie door de financiële institutionele partijen.
Voor meer informatie over SBR, kunt u bezoeken: http://www.sbr-nl.nl/ of http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/intermediairs/sbr/
Van Clamsfield International Ltd. is gericht op een proactieve en voortdurend beoordelingsbeleid van risico’s, welke mogelijk de continuïteit van ons bedrijf in gevaar zouden kunnen brengen. Financiële data is gevoelige informatie. Om deze reden, heeft Van Clamsfield International Ltd. uitgebreide maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de beveiliging van deze data en de privacy van onze cliënten redelijkerwijs gewaarborgd zijn door het installeren van: databeveiliging mechanismen, ICT-clouds, waarmerkzegels, interne controle mechanismen en van overheidswege beveiligde digitale transfer van financiële data.
De Raad voor de Rechtsbijstand verzorgt financiële bijstand, indien u juridische hulp nodig heeft, maar dit niet kan betalen. Voor meer informatie en de aanvraag van rechtshulp, kunt u bezoeken en contacteren: http://www.rvr.org/

Van Clamsfield International Ltd. is niet aangesloten bij de Raad voor de Rechtsbijstand en om deze reden werken wij niet op basis van toevoeging. Desalniettemin, heeft Van Clamsfield International Ltd. rechtshulp geboden en is van plan juridische ondersteuning te blijven bieden - binnen de grenzen van onze capaciteit en budget - aan individuen die geconfronteerd worden met aangrijpende omstandigheden en die niet de middelen hebben om juridische bijstand te bekostigen. Om de reden dat een juridische zaak veel tijd in beslag neemt en dat Van Clamsfield International Ltd. een kleinschalig bedrijf (capaciteit restrictie) is en het feit dat Van Clamsfield International Ltd. zelf de rechtshulp moet financieren (budget restrictie), zijn alle rechten voorbehouden om u juridische zaak niet aan te nemen zonder opgaaf van redenen. Hierbij merken wij op dat onze capaciteit om juridische zaken aan te nemen zeer gelimiteerd is en om die reden doorverwijzing naar het wettelijk aangewezen instituut voor rechtshulp - de Raad voor de Rechtsbijstand - vrijwel altijd noodzakelijk is. Van Clamsfield International Ltd. verleent geen rechtshulp in juridische zaken van bedrijven-tot-bedrijven, ten aanzien van een juridisch conflict met de Belastingdienst, dan wel strafrechtelijke- of arbeidsrechtelijke zaken. Van Clamsfield International Ltd. verleent rechtshulp - ervan uitgaande dat er geen capaciteit of budget beperkingen zijn - aan individuen die geconfronteerd worden met nijpende ongelijkheid, onrechtvaardigheid of een andere onverdraaglijke situatie en die niet de financiële middelen hebben om juridische vertegenwoordiging te bekostigen.
Van Clamsfield International Ltd. houdt zich aan het beginsel van gelijke behandeling - neergelegd in EU richtlijn 2000/78 van 27 November 2000 - welke inhoudt dat alle mensen, en in de context van de arbeidssfeer alle medewerkers, het recht hebben om behandeld te worden op basis van gelijkheid en niet gediscrimineerd te worden op basis van criteria zoals leeftijd, geslacht, invaliditeit, nationaliteit, seksuele voorkeur, ras, en religie. Voor meer informatie, kunt u bezoeken: http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/equaltreatment.htm

De waarden die ten grondslag liggen aan de bedrijfsactiviteiten en getroffen maatregelen door de onderneming Van Clamsfield International Ltd. bestaan uit:

Van Clamsfield International Ltd. hanteert een strikt geheimhoudingsbeleid: alle cliënt-bedrijf communicaties zijn vertrouwelijk. Informatie wordt niet gedeeld met derden, met de uitzondering van bepaalde strafrechtelijke onderzoeken waarvoor geen verschoningsrecht bestaat.
Van Clamsfield International Ltd. is toegewijd om haar beroep te allen tijde uit te oefenen op een integere manier door (inter)nationale geschreven en ongeschreven wetgeving na te leven, door open en korte communicatielijnen met onze cliënten te onderhouden, door ons voor elke zaak in te spannen naar ons beste vermogen, en door niet het vertrouwen te beschamen dat onze cliënten aan ons hebben gegeven.
Van Clamsfield International Ltd. is toegewijd om haar cliënten te behandelen met respect, wat betekent dat de beleefdheidsvormen in acht worden genomen door het tijdig en relevant beantwoorden van verzoeken of vragen, dat een integere werkwijze gehanteerd wordt waarbij wij ons inspannen en onze cliënten informeren naar ons beste vermogen, dat een professionele houding wordt ingenomen in de bedrijfsvoering en alle communicaties. Daartegenover staat dat wij ook van onze cliënten verwachten dat de normaal geldende fatsoensnormen in acht worden genomen in zakelijke interacties.
Van Clamsfield International Ltd. streeft ernaar om onze cliënten te voorzien van de nieuwste en meest relevante wetenswaardigheden, mogelijkheden en strategieën binnen onze specialisatiegebieden, waarbij wij ons richten op waardevolle kennis om onze klanten te voorzien in hun specifieke informatiebehoeften gegeven de bijzondere werkvelden in welke zij opereren.
Van Clamsfield International Ltd. tracht om de kwaliteit van de advisering voortdurend te verbeteren door deskundige innovatie, veelvuldige zelfreflectie en open te staan voor goed onderbouwde kritiek van andere partijen.
Van Clamsfield International Ltd. beheert de kwaliteit van de zakelijke dienstverlening door vast te houden aan geldende professionele kwaliteitsstandaarden en hieraan te toetsen alvorens de dienst wordt ‘uitgeleverd’ aan de cliënt, daar hoort tevens bij dat gecontroleerd wordt of onze zakelijke dienstverlening voldoet aan de professionele kwaliteitsstandaarden door periodieke verificatie met onze cliënten.
De visie ten aanzien van optimale service van het bedrijf Van Clamsfield International Ltd. bestaat uit het voorzien van onze cliënten van de relevante informatie op het juiste moment. Naar ons beste vermogen, streven wij ernaar om ervoor te zorgen dat onze cliënten toegang hebben tot de vereiste essentiële kennis op het tijdstip dat zij deze belangrijke informatie nodig hebben om hun beslissingsproces te stroomlijnen.
Van Clamsfield International Ltd. streeft ernaar om onze cliënten te voorzien van up-to-date informatie zodat zij hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren en hun strategieën optimaal kunnen bijsturen, wat onze klanten in staat stelt om een gedegen begrip te krijgen van de voor hen bestaande specifieke mogelijkheden om een concurrerende positie in hun vakgebied in te nemen dat nog niet (volledig) wordt geëxploiteerd door anderen in een specifieke marktomgeving.
Van Clamsfield International Ltd. is toegewijd een optimale inspanning te leveren in onze zakelijke dienstverlening, wat betekent dat wij er op zijn gericht elke zaak aandachtig te behandelen en met oog voor detail en dat we naar ons beste vermogen streven de meest gunstige uitkomst in het voordeel van onze klanten te behalen.
Van Clamsfield International Ltd. is een ethisch gemotiveerd bedrijf: we trachten om potentiële negatieve effecten op het milieu en de maatschappij te minimaliseren en we streven ernaar een professionele houding en een moreel kompas in onze dagelijkse bedrijfsvoering te handhaven.
All rights reserved. Copyright © 2020 Van Clamsfield International Ltd.
Code: Buxolutions | Layout & Styling: Shapeshift Media